Правила полагања испита

Студенти медицине наставу из предмета Клиничка фармакологија слушају један семестар. Студент може изаћи на колоквијуме током семестра у којем слушају наставу из Клиничке фармакологије и уколико није положио предемте Општа и Специјална фармакологија. Услов за излазак на испит у целини у редовним испитним роковима су положени предмети Општа фармакологија и Специјална фармакологија.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума, или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

–  Градиво из предмета Клиничка фармакологија подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 30 питања и носе 45 бодова.

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положена 2 колоквијума студент има право да му се, из предмета Клиничка фармакологија, формира предлог оцене и упише у картон и омогући излазак на усмени испит.

– Уколико студент годину дана након полагања другог колоквијума не стекне услов за упис финалне оцене ( положен усмени део испита) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцене са два колоквијума, усмени део испита и присуство на предавањима.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажe писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 60 питања и вреди 90 бодова.

– Испит у целини се полаже у испитном року и мора се пријавити преко портала.

– Након положеног испита у целини (тест и  усмени део) студент има право да му се, из предмета Клиничка фармакологија, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања испита у целини не стекне услов за упис финалне оцене (положен усмени део испита), мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцене са испита у целини (тест и усмени део испиа) и присуство на предавањима.

2.  ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

– Потврда изласка на испит у целини, првог и другог колоквијума и усменог дела испита обавља се искључиво електронским путем односно преко е-маила.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум и усмени део испита искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију и токсикологију . Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– Студенти који желе да потврде излазак на испит у целини, први и други колоквијум и усмени део испита дужни су да пошаљу е-маил са своје е-маил адресе на следећи начин:

У наслову поруке потребно је написати шта студент полаже:

– за полагање испита у целини написати ‚‚тест‚‚

– за полагање првог колоквијума написати ‚‚први колоквијум‚‚

– за полагање другог колоквијума написати ‚‚други колоквијум‚‚

– за полагање усменог дела ‚‚усмени део‚‚

У телу поруке потребно је написати ‚‚Презиме и име‚‚ студента i ‚‚број индекса‚‚.

– Овако попуњену поруку потребно је послати на следећу адресу: farmakologija2010@gmail.com

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију и токсикологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже  на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара  која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију и токсикологију.

– Студент који потврди излазак на испит, исти мора да пријави и преко портала. Студент који није пријавио испит преко портала на исти не може да изађе.

3. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра.

Студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 45 бодова

– Други kолоквијум – 45 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

или

– Испит у целини – 90 бодова

– Активности на вежбама –  5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

– Први колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 30 питања има 16 тачан одговор или 21 бод.

– Други колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 30 питања има 16 тачан одговор или 21 бод.

– Испит у целини носи максимално 80 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 60 питања има 31 тачан одговор или 41 бод.

– Активности на вежбама носе максимално 5 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се са 1,67 бодова. Студент током семестра максимално може да освоји 5 бодова.

– Присуство на предавањима носи максимално 5 бодова. Студент који није одсуствовао са  предавања може да освоји максималан број бодова (5 бодова), док студент који одсуствује са предавања сваким не доласком губи по 0,112 бодова (5 бодова/45 часова).

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише три пута да не дође на вежбе.

– Усмени испит се састоји од једног приказа клиничког случаја и два теоретска питања.

На формирање финалне оцене, која се уписује у индекс, утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

5.  КОНСУЛТАЦИЈЕ

Консултације за студенте се одржавају по прописаном плану сваког наставника. Распоред консултација се може видети на Катедри за фармакологију и токсикологију.