О нама

Завод за фармакологију и токсикологију, као наставно – научна јединица Медицинског факултета основан је 1964. године. Назив Катедра за фармакологију и токсикологију добио је 1970. године када су Статутом факултета уведене катедре. У периоду 1974 – 1976. године, формирају се мешовите катедре, а предмет Фармакологија са токсикологијом припојен је Катедри за дијагностику, терапију и рехабилитацију. У саставу те катедре налазили су се још предмети Патолошка физиологија и Рехабилитација. Након интеграције са Клиничком болницом у Новом Саду 1977. године, уместо Катедре постоји само Завод за фармакологију и токсикологију. Допунама Статута Медицинског факултета из 1986. године поново се формирају катедре и од тада Катедра за фармакологију и токсикологију носи овај назив.

Завод  за фармакологију и токсикологију 1989, године мења назив у Завод за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију.

Данас Катедра за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију држи наставу на 6 студијских програма из 21. предмета

На већини студијских група на Медицинском факултету настава из фармакологије подељена је на Општу фармакологију и Специјалну фармакологију. Настава из предмета Општа фармакологија изводи се у VI семестру за студенте медицине и фармације, и у IV за студенте стоматологије. За студенте медицине се настава из предмета Специјална фармакологија  изводи у VII семестру, за студенте стоматологије у V, а за студенте фармације (као Специјална фармакологија I и II) у VII и VIII семестру. Студенти који студирају на енглеском језику слушају наставу из Опште и Специјалне фармакологије по истом програму као и студенти који слушају наставу на српском језику. За студенте здравствене неге настава се одвија у III семестру. Настава из области токсикологије се једним делом одвија у склопу наставе Опште фармакологије, а делом у оквиру других предмета који не припадају Катедри за фармакологију и токсикологију. Наставници и сарадници ове катедре изводе наставу из Фармакокинетике и Токсиколошке хемије за студенте фармације. Од изборних предмета, за које је увек постојало велико интересовање студената, наставници ове катедре држе Клиничку фармакологију, Фармакоекономију и Клиничку фармацију. На докторским студијама наставници Катедре за фармакологију су носиоци и предавачи предмета Добра клиничка пракса, Добра лабораторијска пракса и Методе научно – истраживачког рада. Поред тога, Катедра обавља и организовану наставу у оквиру специјализације и уже специјализације из клиничке фармакологије и део наставе у оквиру специјализација из Опште медицине и Ургентне медицине, а организатор је и неколико семинара у оквиру континуиране едукације лекара.

Катедра за фармакологију и токсикологију обавља и наставу за студенте В године фармацеутске технологије на Технолошком факултету у Новом Саду. У периоду 1992 – 1998. године, Катедра је паралелно обављала наставу и у Приштини за студенте медицине и стоматологије  Медицинског факултета у Приштини. Наставници ове Катедре су и предавачи по позиву у Бањалуци (Република Српска), Подгорици (Црна Гора), и Кошицама (Словачка).

Оснивач и први управник Завода за фармакологију био је проф. др Миленко Медаковић. Он је ту дужност обављао од 1964. до 1974. године. Професор Медаковић је у сарадњи са архитектама помогао у пројектовању распореда и намене просторија и лабораторија Завода, тако да је 1968. године, када се Завод преселио у ове просторије, поседовао једну од најмодернијих лабораторија. Половина простора уступљена је привремено Заводу за патолошку физиологију.

Од 1975. до 1997. године шеф Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију био је проф. др Бранко Банић, који се од самог почетка залагао да се поред наставне и научне делатности у Заводу може обављати и здравствена делатност. Наставно – научно веће Факултета је 1975. године усвојило да се у Заводу за фармакологију обавља делатност из 4 области: базична фармакологија, клиничка фармакологија, контрола лекова и токсикологија. Године 1986. проф. др Бранко Банић именован је и за шефа Катедре за фармакологију и токсикологију.

Одласком проф. др Бранка Банића у пензију октобра 1997. године, за шефа Катедре постављена је проф. др Корнелиа Ђаковић – Швајцер, а за управника Завода проф. др Милан Стануловић. У том периоду, лабораторије Завода за фармакологију добиле су сертификат Добра лабораторијска пракса (ГЛП) према европским стандардима, а од када је на челу Завода проф. др Ана Сабо и сертификат ИСО 9001.

У оквиру Завода за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију ради и Уредништво часописа Пхармаца Сербица (до 2008. године Пхармаца Иугославица);

Катедра се бави наставном, научном и здравственом делатношћу.

Наставници и сарадници обављају наставу из следећих предмета:

ИНТЕГРИСАНЕ СТУДИЈЕ

  • Медицина: Општа фармакологија и Специјална фармакологија као обавезни и Клиничка фармакологија (ИВ година), Рационална фармакотерапија и Фармакоекономија (В година) као изборни предмети
  • Фармација: Општа фармакологија, Специјална фармакологија и Клиничка фармација као обавезни, и Фармакоекономија као изборни (В год)
  • Стоматологија: Општа фармакологија и Специјална фармакологија као обавезни предмети

СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА

  • Здравствена нега: Фармакологија као обавезан предмет, Аспекти употребе и дистрибуције лекова у здравственим установама као изборни предмет

СТУДИЈЕ ДРУГОГ СТЕПЕНА (Мастер студије)

  • Фармацеутско инжењерство за студенте Технолошког факултета: Основи фармакологије као обавезан предмет

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

  • Клиничка медицина: Принципи добре клиничке праксе, Методологија у научно – истраживачком раду и Математички модели
  • Молекулска медицина: Принципи добре лабораторијске праксе, Методологија у научно – истраживачком раду и Математички модели

ЗДРАВСТВЕНЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Клиничка фармакологија: Специјализација из Клиничке фармакологије траје 36 месеци. Обавља се на Заводу за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију и на клиникама.