Студије медицине – клиничка фармакологија

Студенти медицине наставу из предмета Клиничка фармакологија слушају један семестар.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума, или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

– Градиво из предмета Клиничка фармакологија подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 30 питања и носе 40 бодова.

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положена 2 колоквијума студент има право да му се, из предмета Клиничка фармакологија, формира предлог оцене и упише у картон и омогући излазак на усмени испит.

– Уколико студент годину дана након полагања другог колоквијума не стекне услов за упис финалне оцене (положен колковијум са практичне наставе и положен усмени део испита) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцена са колоквијума из практичног дела, оцене са два колоквијума, усмени део испита и присуство на предавањима.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажe писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 60 питања и вреди 80 бодова.

– Испит у целини се полаже у испитном року и мора се пријавити преко портала.

– Након положеног испита у целини (тест, практични део, усмени део) студент има право да му се, из предмета Клиничка фармакологија, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања испита у целини не стекне услов за упис финалне оцене, мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцена са колоквијума изпрактичног дела испита, оцене са испита у целини (тест и усмени) и присуство на предавањима.

2. ПОЛАГАЊЕ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА

– Колоквијум из практичног дела полаже се након одслушане практичне наставе. Колоквијум се састоји од обраде клничких случајева обрађених у току практичне наставе.

– Полагање колоквијума из практичног дела организује се у сваком испитном року.

– Студент може да полаже колоквијум из практичног дела уколико се на време пријави за полагање овог колоквијума.

– На колоквијуму из практичног дела, студент може максимално да освоји 10 бодова.

– Студент је положио колоквијум из практичног дела ако на истом освоји преко 5 бодова.

– Уколико студент није задовољан бројем освојених бодова на колоквијуму из практичног дела, исти не може да поништи, већ колоквијум може да полаже поново при чему се број бодова са првог и другог колоквијума сабирају и тај број се дели на два. На тај начин се добије нови број бодова који може бити већи или мањи од првобитно освојеног броја бодова. Студент може да полаже колоквијум из практичног дела поново највише два пута.

– Положен колоквијум из практичног дела није услов за добијање потписа из предмета Клиничка фармакологија.

– Положен колоквијум из практичног дела је услов за формирање и упис оцене из предмета Клиничке фармакологија.

3. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

– Потврда изласка на испит у целини, првог и другог колоквијума и колоквијума из практичног дела обавља се искључиво електронским путем односно преко е-маила.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум и колоквијум из практичног дела искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију и токсикологију . Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– Студенти који желе да потврде излазак на испит у целини, први и други колоквијум и колоквијум из практичног дела дужни су да пошаљу е-маил са своје е-маил адресе на следећи начин:

У наслову поруке потребно је написати шта студент полаже:

– за полагање испита у целини написати ‚‚тест‚‚

– за полагање првог колоквијума написати ‚‚први колоквијум‚‚

– за полагање другог колоквијума написати ‚‚други колоквијум‚‚

– за полагање колоквијума из рецептуре написати ‚‚практичног дела‚‚

– за полагање усменог дела ‚‚усмени део‚‚

У телу поруке потребно је написати ‚‚Презиме и име‚‚ студента i ‚‚број индекса‚‚.

– Овако попуњену поруку потребно је послати на следећу адресу: farmakologija2010@gmail.com

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију и токсикологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже  на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара  која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију токсикологију и клиничку фармакологију!

– Студент који потврди излазак на испит, исти мора да пријави и преко портала. Студент који није пријавио испит преко портала на исти не може да изађе.

4. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра.

Студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 40 бодова

– Други kолоквијум – 40 бодова

– Колоквијум из практичног дела – 10 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

или

– Испит у целини – 80 бодова

– Колоквијум из практичног дела – 10 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

– Први колоквијум носи максимално 40 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 40 питања има 21 тачан одговор или 21 бод јер један тачан одговор на колоквијуму представља 1 бод.

– Други колоквијум носи максимално 40 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 40 питања има 21 тачан одговор или 21 бод јер један тачан одговор на колоквијуму представља 1 бод.

– Испит у целини носи максимално 80 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 80 питања има 41 тачан одговор или 41 бод, јер један тачан одговор на испиту у целини представља 1 бод.

– Колоквијум из практичног дела носи максимално 10 бодова. Студент је положио ако има 5,1 и више бодова.

– Активности на вежбама носе максимално 5 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се са 1,67 бодова. Студент током семестра максимално може да освоји 5 бодова.

– Присуство на предавањима носи максимално 5 бодова. Студент који није одсуствовао са  предавања може да освоји максималан број бодова (5 бодова), док студент који одсуствује са предавања сваким не доласком губи по 0,112 бодова (5 бодова/45 часова).

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише три пута да не дође на вежбе.

5.  КОНСУЛТАЦИЈЕ

Консултације за студенте се одржавају по прописаном плану сваког наставника. Распоред консултација се може видети на Катедри за фармакологију и токсикологију.