Испитна питања

PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA:

ENDOKRINOLOGIJA

1.Dijabetes melitus tip 2 – oralni hipoglikemici.

2. Dijabetes melitus tip 2 – oralni antihiperglikemici.

3. Dijabetes – lekovi iz sistema hormona inkretina.

4. Noviji antidijabetici.

5. Lekovi u lečenju komplikacija dijabetesa.

6. Lekovi za lečenje poremećaja egzokrinog pankreasa.

7. Dijabetes melitus tip I – insulini (vrste, podela).

8. Osteoporoza – lekovi značajni za profilaksu.

9. Osteoporoza – lekovi I izbora u lečenju osteoporoze.

10. Noviji lekovi u lečenju osteoporoze.

11. Osteoporoza – lekovi čija primena može izazvati jatrogenu osteoporozu.

12. Posledice predoziranja lekova koji se koriste u lečenju osteoporoze.

13. Hipertireoza – lekovi u lečenju hiperfunkcije štitne žlezde.

14. Hipotireoza – lekovi u lečenju hipofunkcije štitne žlezde.

15. Poremećaj funkcije štitne žlezde kao posledica primene lekova.

16. Kortikosteroidi – mehanizam delovanja, indikacije, podela i predstavnici.

17. Kortikosteroidi – režim doziranja, neželjena delovanja.

18. Gonadorelin (gonadotropni rilizing hormon) – indikacije, neželjena delovanja.

19. Lekovi u lečenju kriptorhizma.

20. Somatostatin – indikacije, analozi, neželjena delovanja.

21. Somatotropni hormon – indikacije, analozi, neželjena delovanja.

22. Lekovi u lečenju dijabetes insipidusa.

23. Lekovi za indukciju porođaja, za lečenje postpartalne hemoragije i galaktostaze.

24. Hormonalna supstituciona terapija.

25. Oralni kontraceptivi – prekoitalna kontracepcija.

26. Oralni kontraceptivi – postkoitalna kontracepcija.

KARDIOLOGIJA I POREMEĆAJI KRVI

27. Antiaritmici – lekovi u lečenju pretkomorskih aritmija.

28. Antiaritmici – lekovi u lečenju komorskih aritmija.

29. Antiaritmici – aritmije kao posledica interakcija i neželjenih delovanja lekova.

30. Neželjena delovanja antiaritmika.

31. Hipertenzija – lekovi I izbora u lečenju arterijske hipertenzije.

32. Hipertenzija – lekovi II izbora u lečenju arterijske hipertenzije.

33. Hipertenzija – značaj blokatora kalcijumskih kanala u lečenju hipertenzije.

34. Hipertenzija – značaj ACE inhibitora u lečenju hipertenzije.

35. Hipertenzija – značaj Antagonista angiotenzinskih receptora u lečenju hipertenzije.

36. Hipertenzija – značaj beta adrenergičkih blokatora u lečenju hipertenzije.

37. Hipertenzija – značaj diuretika u lečenju hipertenzije.

38. Poremećaj metabolizma elektrolita kao posledica primene antihipertenzivnih lekova.

39. Hipertenzija i dijabetes.

40. Hipertenzija i bronhijalna astma.

41. Hipertenzija i benigna hiperplazija prostate.

42. Hipertenzija i hiperlipoproteinemija.

43. Hipertenzija i aritmije.

44. Angina pektoris – lekovi u lečenju i profilaksi stabilne angine pektoris.

45. Angina pektoris – lekovi u lečenju i profilaksi nestabilne angine pektoris.

46. Angina pektoris – lekovi u lečenju i profilaksi vazospastične angine pektoris.

47. Lekovi u sekundarnoj prevenciji akutnog infarkta miokarda.

48. Srčana insuficijencija – lekovi I izbora.

49. Srčana insuficijencija – lekovi II izbora.

50. Opšti principi (ciljevi) lečenja srčane insuficijencije.

51. Lečenje predoziranja kardiotonicima.

52. Lekovi u lečenju akutnog edema pluća.

53. Lečenje hiperkoagulabilnih stanja – oralni antikoagulansi.

54. Lečenje hiperkoagulabilnih stanja – parenteralni antikoagilansi.

55. Antitrombocitni lekovi.

56. Lekovi u lečenju hiperlipoproteinemija.

57. Hiperlipoproteinemije kao posledica primene lekova.

58. Lekovi u lečenju mikrocitne, sideropenijske anemije.

59. Lekovi u lečenju megaloblastne anemije.

60. Lečenje predoziranja antikoagulantnim lekovima.

CNS

61. Principi lečenja bola.

62. Opijati u lečenju bola.

63. Opijati – ostale indikacije izuzev bola.

64. Opijati – neželjena delovanja i interakcije.

66. Lečenje predoziranja opijatima.

67. Lekovi u lečenju blagog i umereno jakog bola.

68. Lečenje neuropatskog bola.

69. Lečenje kolika.

70. Antitusici – derivati opijata kao antitusici.

71. Lečenje reumatskog bola.

72. Klinički značajne interakcije NSAIL i drugih lekova.

73. Lekovi u lečenju epilepsije.

74. Noviji antiepileptici.

75. Ostala indikaciona područja za primenu antiepileptika.

76. Klinički značajne interakcije antiepileptika.

77. Lokalni anestetici.

78. Lokani anestetici – ostale indikacije.

79. Lekovi za izazivanje opšte anestezije.

80. Lečenje anafilaktičkog šoka.

VNS

81. Simpatolitici.

82. Simpatomimetici.

83. Parasimpatomimetici.

84. Parasimpatolitici.

85. Lečenje trovanja parasimpatoliticima (atropinom i skopolaminom).

86. Lečenje trovanja inhibitorima holinesteraze.

87. Lečenje inkontinencije mokraćne bešike.

88. Terapijska primena botulinim toksina.

89. Lečenje trovanja botulinum toksinom.

ANTIMIKROBNI LEKOVI

90. Antibakterijski lekovi u lečenju streptokokne upale grla.

91. Antibakterijski lekovi u lečenju bakterijskih infekcija kože i mekih tkiva.

92. Antibakterijski lekovi u lečenju nekomplikovanih urinarnih infekcija.

93. Antibakterijski lekovi u lečenju komplikovanih urinarnih infekcija.

94. Antibakterijski lekovi u lečenju sinuzitisa.

95. Antibakterijski lekovi u lečenju upale pluća.

96. Antibakterijski lekovi u lečenju infekcija male karlice.

97. Antibakterijski lekovi u lečenju intraabdominalnih infekcija.

98. Antibakterijski lekovi u lečenju osteomijelitisa.

99. Antibakterijski lekovi u lečenju bakterijskog meningitisa.

100. Lekovi u lečenju hlamidijalnih infekcija.

101. Antibakterijski lekovi u lečenju akutnog bakterijskog prostatitisa.

102. Antibakterijski lekovi u lečenju atipične bronhopneumonije.

103. Profilaktička primena antibiotika.

104. Lekovi u lečenju gljivičnih infekcija.

105. Lekovi u lečenju virusnih infekcija.

106. Lekovi u lečenju HIV infekcije.

107. Neželjena delovanja antiretrovirusne terapije.

108. Lekovi u lečenju parazitarnih infekcija.

109. Klinička primena aminoglikozida: mehanizam dejstva, ND, interakcije

110. Klinička primena aminoglikozida: terapijska upotreba, kontraindikacije i oprez

111. Klinička primena tetraciklina: mehanizam dejstva, ND, interakcije

112. Klinička primena tetraciklina: terapijska upotreba, kontraindikacije i oprez

113. Klinička primena hinolona: podela i mehanizam dejstva

114. Klinička primena hinolona: FK, antibakterijski spektar, ND i interakcije

115. Klinička primena hinolona: terapijska upotreba, kontraindikacije

116. Klinička primena nitroimidazola: mehanizam dejstva, FK, ND i interakcije

117. Klinička primena nitroimidazola: terapijska upotreba, kontraindikacije

118.  Klinička primena sulfonamida: podela, mehanizam dejstva, ND

119. Klinička primena sulfonamida: terapijska upotreba

120. Klinička primena kotrimoksazola: FK, terapijska upotreba, ND

121. Antigljivični lekovi: podela i mehanizam dejstva

122. Antigljivični lekovi za sistemsku primenu

123. Antigljivični lekovi za lokalnu primenu

PSIHOFARMAKOLOGIJA

124. Lekovi u terapiji anksioznosti

125. Lekovi u terapiji nesanice

126. Neželjena dejstva i interakcije anksiolitika

127. Terapijska primena barbiturata

128. Alkohol – dejstvo i interakcije

129. Lekovi u terapiji poremećaja raspoloženja

130. Neželjena dejstva i interakcije antidepresiva

131. Stabilizatori raspoloženja

132. Terapijska primena antipsihotika

133. Neželjena dejstva antipsihotika

134. Lekovi u terapiji Parkinsonove bolesti

135. Lekovi u terapiji Alchajmerove bolesti

136. Zloupotreba amfetamina, znaci zloupotrebe i lečenje

137. Zloupotreba kokaina, znaci zloupotrebe i lečenje

138. Zloupotreba kanabisa, znaci zloupotrebe i lečenje

GASTROINTESTINALNI TRAKT

139. Lekovi u terapiji ulkusne bolesti

140.Terapijska primena H2 antagonista

141. Terapijska primena antacida

142. Terapijska primena spazmolitika

143. Lekovi u terapiji mučnine i povraćanja

144. Terapija mučnine kod kinetoza

145. Lečenje mučnine i povraćanja kod citostatske terapije

146. Terapija dijareje

147. Terapija opstipacije

148. Terapija ulceroznog kolitisa

149. Lekovi u profilaksi bronhijalne astme i HOBP

150. Lekovi za lečenje napada bronhijalne astme i pogoršanja HOBP

151. Osnovni principi primene lekova u terapiji HOBP

152. Antitusici

153. Ekspektoransi

154. Lekovi u terapiji BHP: podela, mehanizam dejstva i principi primene.

155. Lekovi u terapiji BHP: ND, interakcije.

156. Lekovi u lečenju erektilne disfunkcije: mehanizam dejstva, indikacije

157. Lekovi u lečenju erektilne disfunkcije: ND, interakcije

158. Interakcije lekova: značaj i podela prema mestu odigravanja

159. Klinički značajne farmakokinetske interakcije

160. Klinički značajne farmakodinamske interakcije

161. Interakcije lekova: kako smanjiti rizik od interakcija lekova i terapiju učiniti bezbednom

162. ND: definicija, podela

163. ND: karakteristike pojedinih tipova

164. ND: prijavljivanje i praćenje

165. Tipovi zavisnosti i podela.

166. Specifičnosti primene lekova kod starih (FK/FD)

167. ND kod starih osoba: razlike i sličnosti

168. Posebnosti primene lekova u pojedinim patološkim stanjima.

169. Specifičnosti primene lekova u trudnoći.

170. Specifičnosti primene lekova tokom dojenja.