Правила полагања испита

Студенти фармације наставу из предмета Специјална фармакологија 1 слушају један семестар.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума, или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

– Градиво из предмета Специјална фармакологија 1 подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 45 питања.

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Први колоквијум обухвата области: централни нервни систем.

– Уколико студент не положи први колоквијум нема право поновног полагања истог колоквијума.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Други колоквијум обухвата области: кардиоваскуларни систем и крв.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положеног другог колоквијума студент има право да му се, из предмета Специјална фармакологија 1, формира и упише финална оцена у индекс.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцене са два колоквијума и присуство на предавањима.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажe писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 80 питања.

– Испит у целини се полаже у испитном року.

– Испит у целини обухвата области: централни нервни систем, кардиоваскуларни систем и крв.

– Студент који полаже испит у целини писменим путем има право да на исти изађе највише три пута. Уколико студент не положи испит у целини писменим путем ни из трећег пута исти може полагати само усменим путем.

– Након положеног испита у целини студент има право да му се, из предмета Специјална фармакологија 1, формира и упише финална оцена у индекс.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцене са испита у целини и присуство на предавањима.

2. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

– Потврда изласка на испита у целини, првог и другог колоквијума обавља се искључиво електронским путем односно преко е-маила.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– Студенти који желе да потврде излазак на испит у целини, први и други колоквијум дужни су да пошаљу е-маил са своје е-маил адресе на следећи начин:

У наслову поруке потребно је написати шта студент полаже:

– за полагање испита у целини написати ‚‚тест‚‚

– за полагање првог колоквијума написати ‚‚први колоквијум‚‚

– за полагање другог колоквијума написати ‚‚други колоквијум‚‚

У телу поруке потребно је написати ‚‚Презиме и име‚‚ студента i ‚‚број индекса‚‚. Студенти који желе да потврде излазак на испит у целини потребно је да поред броја индекса још наведу ‚‚који пут студент полаже испит‚‚. Према правилнику Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију студент може писменим путем да полаже испит у целини максимално 3 пута. После тога испит у целини полаже усменим путем. Уколико се деси да студент неправилно упише који пут полаже испит у целини, и да писменим путем положи исти из четвртог или неког наредног пута исти му неће бити уважен.

– Овако попуњену поруку потребно је послати на следећу адресу: farmacijasf1@farmakologijamfns.com

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже  на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара  која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију токсикологију и клиничку фармакологију!

– Студент који на овај начин потврди излазак на испит не може ни на који начин отказати потврду и обавезан је да изаће на потврђени део испита.

– Уколико студент потврди излазак на испит у целини, а на исти не изађе, губи право да у наредном року пријави излазак на испит у целини.

3. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра.

Од школске 2013/2014. године студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 45 бодова

– Други kолоквијум – 45 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

или

– Испит у целини – 90 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

– Први колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 45 питања има 23 тачна одговора или 23 бода јер један тачан одговор на колоквијуму представља 1 бод.

– Други колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 45 питања има 23 тачна одговора или 23 бода јер један тачан одговор на колоквијуму представља 1 бод.

– Испит у целини носи максимално 90 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 80 питања има 41 тачан одговора или 46,125 бодова јер један тачан одговор на испиту у целини представља 1,125 бодова.

– Активности на вежбама носе максимално 5 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се са 1,67 бодова. Студент током семестра максимално може да освоји 5 бодова.

– Присуство на предавањима носи максимално 5 бодова. Студент који није одсуствовао са  предавања може да освоји максималан број бодова (5 бодова), док студент који одсуствује са предавања сваким не доласком губи по 0,056 бодова (5 бодова/90 часова).

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише три пута да не дође на вежбе.

4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију.

Студенти су дужни најкасније 24 часа пре термина за редовне консултације да се пријаве за исте путем е-маила.

Е-маил на који треба послати поруку је: konsultacije@farmakologijamfns.com.

У налову поруке потребно је написати ‚‚редовне консултације‚‚.

У телу поруке потребно је написати презиме, име, број индекса, предмет из кога студент жели консултације и област из које студент жели консултације.

Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима.

Као и код редовних консултација, студенти су дужни најкасније 24 часа пре термина за ванредне или предиспитне консултације пријаве путем е-маила.

Е-маил на који треба послати поруку је: konsultacije@farmakologijamfns.com.

У налову поруке потребно је написати ‚‚ванредне или предиспитне консултације‚‚.

У телу поруке потребно је написати презиме, име, број индекса, предмет из кога студент жели консултације и област из које студент жели консултације.

У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.