Правила полагања испита

Студенти медицине наставу из предмета Општа фармакологија слушају један семестар.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума, или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

– Градиво из предмета Општа фармакологија подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 40 питања.

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положена 2 колоквијума студент има право да му се, из предмета Општа фармакологија, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања другог колоквијума не стекне услов за упис финалне оцене (положен колоквијум из рецептуре) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцена са колоквијума из рецептуре, оцене са два колоквијума и присуство на предавањима.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажe писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 80 питања.

– Испит у целини се полаже у испитном року.

– Испит у целини обухвата области: општа фармакологија и токсикологија, вегетативни нервни систем, кардиоваскуларни систем, крв, респираторни и дигестивни систем.

– Студент који полаже испит у целини писменим путем има право да на исти изађе највише три пута. Уколико студент не положи испит у целини писменим путем ни из трећег пута исти може полагати само усменим путем.

– Након положеног испита у целини студент има право да му се, из предмета Општа фармакологија, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања испита у целини не стекне услов за упис финалне оцене (положен колоквијум из рецептуре) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утиче: оцена активности и знања на вежбама, оцена са колоквијума из рецептуре, оцене са испита у целини и присуство на предавањима.

2. ПОЛАГАЊЕ КОЛКВИЈУМА ИЗ РЕЦЕПТУРЕ

– Колоквијум из рецептуре полаже се након одслушане практичне наставе.

– Полагање колоквијума из рецептуре организује се у сваком испитном року.

– Студент може да полаже колоквијум из рецептуре уколико се на време пријави за полагање овог колоквијума.

– На колоквијуму из рецептуре, студент може максимално да освоји 10 бодова.

– Студент је положио колоквијум из рецептуре ако на истом освоји преко 5 бодова.

– Уколико студент није задовољан бројем освојених бодова на колоквијуму из рецептуре, исти не може да поништи, већ колоквијум може да полаже поново при чему се број бодова са првог и другог колоквијума сабирају и тај број се дели на два. На тај начин се добије нови број бодова који може бити већи или мањи од првобитно освојеног броја бодова. Студент може да полаже колоквијум из рецептуре поново највише два пута.

– Положен колоквијум из рецептуре није услов за добијање потписа из предмета Општа фармакологија.

– Положен колоквијум из рецептуре је услов за формирање и упис оцене из предмета Општа фармакологија.

3. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

– Потврда изласка на испита у целини, првог и другог колоквијума и колоквијума из рецептуре обавља се искључиво електронским путем односно преко е-маила.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум и колоквијум из рецептуре искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију. Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– Студенти који желе да потврде излазак на испит у целини, први и други колоквијум и колоквијум из рецептуре дужни су да пошаљу е-маил са своје е-маил адресе на следећи начин:

У наслову поруке потребно је написати шта студент полаже:

– за полагање испита у целини написати ‚‚тест‚‚

– за полагање првог колоквијума написати ‚‚први колоквијум‚‚

– за полагање другог колоквијума написати ‚‚други колоквијум‚‚

– за полагање колоквијума из рецептуре написати ‚‚рецептура‚‚

У телу поруке потребно је написати ‚‚Презиме и име‚‚ студента i ‚‚број индекса‚‚. Студенти који желе да потврде излазак на испит у целини потребно је да поред броја индекса још наведу ‚‚који пут студент полаже испит‚‚. Према правилнику Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију студент може писменим путем да полаже испит у целини максимално 3 пута. После тога испит у целини полаже усменим путем. Уколико се деси да студент неправилно упише који пут полаже испит у целини, и да писменим путем положи исти из четвртог или неког наредног пута исти му неће бити уважен.

– Овако попуњену поруку потребно је послати на следећу адресу: medicinaof@farmakologijamfns.com

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже  на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара  која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију токсикологију и клиничку фармакологију!

– Студент који на овај начин потврди излазак на испит не може ни на који начин отказати потврду и обавезан је да изаће на потврђени део испита.

– Уколико студент потврди излазак на испит у целини, први колоквијум и колоквијум из рецептуре, а на исти не изађе, губи право да у наредном року пријави излазак на испит у целини, први колоквијум и колоквијум из рецептуре.

4. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра.

Од школске 2013/2014. године студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 40 бодова

– Други kолоквијум – 40 бодова

– Колоквијум из рецептуре – 10 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

или

– Испит у целини – 80 бодова

– Колоквијум из рецептуре – 10 бодова

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

– Први колоквијум носи максимално 40 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 40 питања има 21 тачан одговор или 21 бод јер један тачан одговор на колоквијуму представља 1 бод.

– Други колоквијум носи максимално 40 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 40 питања има 21 тачан одговор или 21 бод јер један тачан одговор на колоквијуму представља 1 бод.

– Испит у целини носи максимално 80 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 80 питања има 41 тачан одговор или 41 бод, јер један тачан одговор на испиту у целини представља 1 бод.

– Колоквијум из рецептуре носи максимално 10 бодова. Студент је положио ако има 5,1 и више бодова.

– Активности на вежбама носе максимално 5 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се са 1,67 бодова. Студент током семестра максимално може да освоји 5 бодова.

– Присуство на предавањима носи максимално 5 бодова. Студент који није одсуствовао са  предавања може да освоји максималан број бодова (5 бодова), док студент који одсуствује са предавања сваким не доласком губи по 0,112 бодова (5 бодова/45 часова).

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише три пута да не дође на вежбе.

5. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Редовне консултације за студенте се одржавају сваког понедељка и петка у термину од 12.00 до 14.00 часова у учионици Катедре за фармакологију, токсикологију и клиничку фармакологију.

Студенти су дужни најкасније 24 часа пре термина за редовне консултације да се пријаве за исте путем е-маила.

Е-маил на који треба послати поруку је: konsultacije@farmakologijamfns.com.

У налову поруке потребно је написати ‚‚редовне консултације‚‚.

У телу поруке потребно је написати презиме, име, број индекса, предмет из кога студент жели консултације и област из које студент жели консултације.

Ванредне или предиспитне консултације одржавају се у договору са наставницима.

Као и код редовних консултација, студенти су дужни најкасније 24 часа пре термина за ванредне или предиспитне консултације пријаве путем е-маила.

Е-маил на који треба послати поруку је: konsultacije@farmakologijamfns.com.

У налову поруке потребно је написати ‚‚ванредне или предиспитне консултације‚‚.

У телу поруке потребно је написати презиме, име, број индекса, предмет из кога студент жели консултације и област из које студент жели консултације.

У зависности од броја заинтересованих студената биће одређен број наставника и асистената који ће одржавати консултације.