Испитна питања

STOMATOLOGIJA-PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA

 

 

Prva grupa pitanja

 

 1. Farmakodinamske odlike antibakterijskih lekova
 2. Opšti principi primene antibiotske terapije
 3. Primena antibiotika kod dece
 4. Profilaktička upotreba antibiotika
 5. Farmakoterapija bakterijskog gingivitisa
 6. Farmakoterapija gljivičnih infekcija usne duplje
 7. Farmakoterapija virusnih infekcija usne duplje
 8. Beta laktamski antibiotici
 1. Prirodni penicilini
 2. Polusintetski penicilini
 3. Cefalosporini
 4. Karbapenemi
 5. Monobaktami i inhibitori beta laktamaza
 6. Glikopeptidi
 7. Antibakterijski lekovi koji deluju na citoplazmatsku membranu
 8. Amfenikoli
 9. Makrolidi i ketolidi
 10. Linkozamini
 11. Streptogramini i oksazolidinoni
 12. Aminoglikozidi
 13. Tetraciklini i glicilciklini
 14. Hinoloni
 15. Nitroimidazoli
 16. Sulfonamidi
 17. Lekovi u lečenju hlamidijalnih infekcija

 

Druga grupa pitanja

 

 1. Simpatolitici
 2. Simpatomimetici
 3. Parasimpatomimetici
 4. Parasimpatolitici
 5. Hipertenzija – lekovi I izbora u lečenju arterijske hipertenzije
 6. Hipertenzija – lekovi II izbora u lečenju arterijske hipertenzije
 7. Farmakoterapija angine pektoris
 8. Farmakoterapija srčane insuficijencije
 9. Farmakoterapija aritmija
 10. Farmakoterapija hiperlipoproteinemija
 11. Farmakoterapija sideropenijske anemije
 12. Farmakoterapija megaloblastne anemije
 13. Oralni antikoagulansi
 14. Parenteralni antikoagulansi
 15. Antitrombocitni lekovi
 16. Lokalni hemostatici
 17. Farmakoterapija anafilaktičkog šoka
 18. Farmakoterapija mučnine i povraćanja
 19. Farmakoterapija peptičkog ulkusa
 20. Farmakoterapija bronhijalne astme

 

Treća grupa pitanja

 

 1. Osnovni principi lečenja bola
 2. Lečenje jakog bola u stomatologiji
 3. Lekovi u lečenju blagog i umereno jakog bola u stomatologiji
 4. Opijatni analgetici
 5. NSAIL
 6. Lokalni anestetici
 7. Opšti anestetici
 8. Značaj neuroleptika u stomatologiji
 9. Značaj antidepresiva u stomatologiji
 10. Sedacija u stomatologiji
 11. Primena antiseptika u stomatologiji
 12. Terapijska primena fluora
 13. Kortikosteroidi
 14. Dijabetes melitus tip 2 – oralni hipoglikemici
 15. Dijabetes melitus tip 2 – oralni antihiperglikemici
 16. Dijabetes melitus tip I – insulini (vrste, podela).
 17. Farmakoterapija osteoporoze
 18. Farmakoterapija hiperfunkcije štitne žlezde
 19. Farmakoterapija hipofunkcije štitne žlezde
 20. Terapijska primena ženskih polnih hormona i antiestrogena
 21. Terapijska primena muških polnih hormona, anabolika i antiandrogena