Правила полагања испита

Студенти фармације наставу из предмета Специјална фармакологија 2 слушају један семестар.

Уписана оцена у индекс из предмета Специјална фармакологија 1 је УСЛОВ за излазак на испит из Специјалне фармакологије 2.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума, или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

– Градиво из предмета Специјална фармакологија 2 подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 30 питања која носе 45 бодова.(*у условима пандемије, колоквијуми носе 50 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Први колоквијум обухвата области: антимикробни лекови и цитостатици.

– Уколико студент не положи први колоквијум нема право поновног полагања истог колоквијума.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Други колоквијум обухвата области: ендокринологија, респираторни и дигестивни систем.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положена 2 колоквијума студент полаже завршни (усмени) део испита.

– Након положеног завршног (усменог) дела испита студент има право да му се, из предмета Специјална фармакологија 2, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања другог колоквију не стекне услов за упис финалне оцене (положен завршни (усмени) део испита) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажe писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 60 питања која носе 90 бодова.(*у условима пандемије, 100 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

– Испит у целини се полаже у испитном року и мора се пријавити преко портала.

– Испит у целини обухвата области: антимикробни лекови, цитостатици, ендокринологија, респираторни и дигестивни систем.

– Након положеног испита у целини студент полаже завршни (усмени) део испита.

– Након положеног завршног (усменог) дела испита студент има право да му се, из предмета Специјална фармакологија 2, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања испита у целини не стекне услов за упис финалне оцене (положен завршни (усмени) део испита) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене, која се уписује у индекс, утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

2. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

-Потврда изласка на испит у целини, првог и другог колоквијума  обавља се искључиво електронским путем односно преко линка постављеног на насловној страни сајта.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију и токсикологију . Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију и токсикологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију токсикологију и клиничку фармакологију!

– Студент који потврди излазак на испит, исти мора да пријави и преко портала. Студент који није пријавио испит преко портала на исти не може да изађе.

3. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра и оцене добијене на завршном (усменом) делу испита.

На формирање финалне оцене, која се уписује у индекс, утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

Од школске 2013/2014. године студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 45 бодова*

– Други kолоквијум – 45 бодова*

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

(*у условима пандемије, колоквијуми носе 50 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

или

– Испит у целини – 90 бодова*

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

(*у условима пандемије, тест носи 100 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

-Први колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 30 питања има 16 тачних одговора или 23 бода.(*у условима пандемије, колоквијуми носе 50 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима;студент је положио ако има 26 и више бодова)

– Други колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 30 питања има 16 тачних одговора или 23 бода.(*у условима пандемије, колоквијуми носе 50 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима; студент је положио ако има 26 и више бодова)

– Испит у целини носи максимално 80 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 60 питања има 31 тачан одговор или 41 бод.(у условима пандемије, испит носи 100 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима; студент је положио ако има 51 и више бодова)

– Активности на вежбама носе максимално 5 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се са 1,67 бодова. Студент током семестра максимално може да освоји 5 бодова. ( у условима пандемије не рачуна се активност на вежбама)

– Присуство на предавањима носи максимално 5 бодова. Студент који није одсуствовао са  предавања може да освоји максималан број бодова (5 бодова), док студент који одсуствује са предавања сваким не доласком губи по 0,067 бодова (5 бодова/75 часова).( у условима пандемије не рачуна се присуство на предавањима)

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише три пута да не дође на вежбе.

4. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

– Консултације за студенте се одржавају по прописаном плану сваког наставника. Распоред консултација се може видети на Катедри за фармакологију и токсикологију.