Клиничка токсикологија

Izborni predmet Klinička toksikologija za studente IAS Medicine, IAS Farmacije i IAS Stomatologije

  • Sva predavanja-prezentacije se nalaze na platformi SOVA
  • Literatura za pripremanje ispita: Odabrana poglavlja iz toksikologije, autori: Vasović V., Mikov. M, Đaković Švajcer K.; Akutna trovanja lekovima, autor: Joksović D.