Испитна питања

PITANJA ZA USMENI DEO ISPITA

ENDOKRINOLOGIJA
1.    Lekovi u lečenju   dijabetes melitusa tip I.
2.    Lekovi u terapiji dijabetes melitusa tip II-.
3.    Terapija hipoglikemije.
4.    Lekovi u terapiji poremećaja tiroidne žlezde.
5.    Hipertireoza-lekovi u lečenju hipotireoze, neželjena delovanja lekova u terapiji hipertireoze.
6.    Lekovi u terapiji poremećaja metabolizma kalcijuma.
7.    Osteoporoza-znaci, lekovi i neželjena dejstva.
8.    Polni hormoni-mehanizam delovanja, indikacije i neželjena delovanja.
9.    Glikokortikoidi-primena, neželjena dejstva.
CNS
10.    Lekovi koji se koriste u terapiji bola.
11.    Opijatni analgetici, predstavnici, neželjena dejstva.
12.    Nesteroidni antiinflamatorni lekovi.
13.    Selektivni COX-2 inhibitori.
14.    Lekovi u terapiji anksioznosti.
15.    Antidepresivi-grupe lekova i njihova neželjena dejstva.
16.    Antipsihotici – grupe lekova i njihova neželjena dejstva.
17.    Lečenje parksionizma-neželjena dejstva antiparksionika.
18.    Lekovi u terapiji nesanice.

ANTIMIKROBNI LEKOVI

19.    Polipeptidi- mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije.
20.    Nitroimidazoli-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
21.    Hloramfenikol-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
22.    Glikopeptidi- mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
23.    Lipopeptidi-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
24.    Streptogramini i oksazolidini- mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
25.    Racionalna primena antimikrobnih lekova
26.    Beta laktamski antibiotici-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
27.    Tetraciklini-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
28.    Makrolidi i piranozidi-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
29.    Sulfonamidi -mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
30.    Hinoloni- mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
31.    Antivirusni lekovi- grupe lekova, neželjena dejstva
32.    Antimikotici-mehanizam delovanja, neželjena dejstva, interakcije
33.    Aminoglikozidi-mehanizam delovanja , neželjena dejstva, interakcije

KARDIOLOGIJA I BOLESTI KRVI

34.    Lekovi u terapiji arterijske hipertenzije.
35.    Kalcijumski antagonisti- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
36.    ACE inhibitori- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
37.    Diuretici- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
38.    Beta blokatori- indikacije, neželjena dejstva, interakcije
39.    Neželjena dejstva antihipertenzivnih lekova
40.    Lekovi u terapiji angine pektoris
41.    Lekovi u terapiji srčane insuficijencije
42.    Lekovi koji izazivaju ortostatsku hipotenziju.
43.    Antikoagulansi- terapijska primena i  neželjena dejstva.
44.    Terapija anemije.
45.    Antiagregacioni lekovi-terapijska primena i neželjena dejstva
46.    Terapija anemije usled nedostatka gvožđa
47.    Farmakoterapija poremećaja lipida – grupe hipolipemika, neželjena dejstva, interakcije.

GASTROINTESTINALNI I RESPIRATORNI TRAKT

48.    Lekovi u lečenju  dijareje.
49.    Lekovi u lečenju  opstipacije.
50.    Lekovi u terapiji peptičkog ulkusa i njihova neželjena dejstva.
51.    Lekovi u terapiji muke i povraćanja izazvanih primenom citostatika.
52.    Lekovi u terapiji muke i povraćanja kod kinetoza.
53.    Lekovi u terapiji muke i povraćanja.
54.    Lekovi u terapiji bronhitisa.
55.    Lekovi u terapiji kašlja
56.    Lekovi u lečenju bronhijalne astme i njihova neželjena dejstva
57.    Lečenje simptoma alergijske upale gornjih respiratornih puteva

OSTALA PITANJA

58.    Načini i principi primene lekova.
59.    Primene lekova kod dece
60.    Primena lekova kod pacijenata sa oštećenjem bubrega
61.    Uticaj resorpcije na primenu lekova
62.    Primena lekova tokom dojenja
63.    Primena lekova u trudnoći
64.    Osnovne faze kliničkih ispitivanja lekova
65.    Primena lekova kod pacijenata sa oštećenjem jetre.
66.    Neželjena dejstva lekova-podela
67.    Anafilaktički šok
68.    Medicinska rehabilitacija- Lekovi u terapiji mišićnih spazama
69.    Medicinska rehabilitacija- Principi lokalne primene lekova u reumatologiji