Правила полагања испита

Студенти медицине наставу из предмета Специјална фармакологија слушају један семестар.

Уписана оцена у индекс из предмета Општа фармакологија је УСЛОВ за излазак на испит из Специјалне фармакологије.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума, или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

– Градиво из предмета Специјална фармакологија подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 30 питања која носе 45 бодова.

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Први колоквијум обухвата области: антимикробни лекови и цитостатици.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Други колоквијум обухвата области: ендокринологија и ЦНС.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положена 2 колоквијума студент полаже завршни (усмени) део испита.

– Након положеног завршног (усменог) дела испита студент има право да му се, из предмета Специјална фармакологија, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања другог колоквијума не стекне услов за упис финалне оцене (положен завршни (усмени) део испита) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажe писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 60 питања.

– Испит у целини се полаже у испитном року.

– Испит у целини обухвата области: антимикробни лекови, цитостатици, ендокринологија и ЦНС.

– Испит у целини се полаже у испитном року и мора се пријавити преко портала.

– Након положеног испита у целини студент полаже завршни (усмени) део испита.

– Након положеног завршног (усменог) дела испита студент има право да му се, из предмета Специјална фармакологија, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања испита у целини не стекне услов за упис финалне оцене (положен завршни (усмени) део испита) мора поново да полаже испит у целини.

– На формирање финалне оцене утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

2. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

-Потврда изласка на испит у целини, првог и другог колоквијума  обавља се искључиво електронским путем односно преко линка постављеног на насловној страни сајта.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију и токсикологију . Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију и токсикологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију токсикологију и клиничку фармакологију!

– Студент који потврди излазак на испит, исти мора да пријави и преко портала. Студент који није пријавио испит преко портала на исти не може да изађе.

3. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра и оцене добијене на завршном (усменом) делу испита.

На формирање финалне оцене, која се уписује у индекс, утичу оцена добијена на завршном (усменом) делу испита и оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова током семестра. Оцена добијена на завршном (усменом) делу испита улази у састав финалне оцене са 30% док оцена која се формира на основу остварених резултата током семестра односно на основу сакупљених бодова улази у састав финалне оцене са 70%.

Од школске 2021/2022. године студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 45 бодова (30 питања)

– Други kолоквијум – 45 бодова (30 питања)

– Активности на вежбама – 10 бодова

– Укупно – 100 бодова.

или

– Испит у целини – 90 бодова (60 питања)

– Активности на вежбама – 10 бодова

– Укупно – 100 бодова.

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

-Први колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 30 питања има 16 тачан одговор или 21 бод.

– Други колоквијум носи максимално 45 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 30 питања има 16 тачан одговор или 21 бод.

– Испит у целини носи максимално 90 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 60 питања има 31 тачан одговора или 46 бодова.

– Активности на вежбама носе максимално 10 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се са 1,67 бодова. Студент током семестра максимално може да освоји 10 бодова.

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише три пута да не дође на вежбе.

4. KОНСУЛТАЦИЈЕ

Консултације за студенте се одржавају по прописаном плану сваког наставника. Распоред консултација се може видети на Катедри за фармакологију и токсикологију.