Spisak nastavnih jedinica za prvi kolokvijum

OPŠTA FARMAKOLOGIJA; STUDIJE MEDICINE

Upoznavanje sa predmetom.

Podela farmakologije na discipline.

Podela i legislacija lekova.

Prolaz lekova kroz biološke membrane. Resorpcija lekova.

Načini davanja lekova. Opšta i lokalna primena leka.

Raspodela lekova.

Metabolizam lekova.

Faktori koji utiču na metabolizam lekova. Značaj farmaceutskih formulacija. Biološka raspoloživost.

Eliminacija lekova.

Doziranje i doze lekova. Terapijski indeks i terapijska širina leka.

Načini dejstva lekova. Mesto dejstva lekova.

Receptori.

Afinitet i odnos strukture i efekta leka. Ushodna i nishodna regulacija receptora.

Agonisti i antagonisti.

Farmakogenetika.

Uticaj pola na primenu lekova.

Primena lekova u trudnoći i dojenju.

Posebnosti farmakoterapije kod starih osoba i u patološkim stanjima.

Neželjena dejstva lekova

Interakcije lekova. Bolesti zavisnosti.

SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA; STUDIJE MEDICINE

Antimikrobni lekovi. Podela.

Rezistencija.Principi doziranja.

Beta laktamski antibiotici. Penicilini.

Cefalosporini. Inhibitori beta laktamaza. Karbapenemi. Monobaktami.

Polipeptidi. Glikopeptidi. Lipopeptidi.

Aminoglikozidi. Tetraciklini. Glicilciklini.

Makrolidi. Ketolidi. Piranozidi.Amfenikoli. Streptogramini. Oksazolidini.

Hinoloni. Sulfonamidi i trimetoprim.

Antibakterijski azoli. Antituberkulotici.

Antigljivični lekovi.

Antivirotici.

Lekovi u lečenju malignih bolesti.

Antiparazitarni lekovi. Imunosupresivi i imunomodulatori.

KLINIČKA FARMAKOLOGIJA

Klinička farmakologija – upoznavanje sa predmetom. Klinička farmakologija i personalizovana medicina. Razvoj leka, pretklinička ispitivanja.

Klinička ispitivanja (faze i vrste kliničkih ispitivanja). Etičnost kliničkih ispitivanja.

Klinički značaj farmakokinetskih parametara.

Klinički značaj interakcija lekova.

Farmakovigilanca. Značaj praćenja neželjenih dejstava lekova.

Farmakoepidemiologija.

Farmakoepidemiologija.

FARMACIJA- SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA 1

Farmakologija lekova u CNS-u (neurotransmiteri i neurotransmisija)

Benzodiazepini i ne-benzodiazepini

Barbiturati

Alkohol

Opasnosti kod primene anksiolitika, sedativa i hipnotika

Antidepresivi (stari)

Antidepresivi (novi)

Litijum i drugi stabilizatori raspoloženja

Neuroleptici

Opasnosti kod primene antipsihotika, antidepresiva i litijuma

Lekovi u terapiji poremećaja pokreta – antiparkinsonici i dr. lekovi

Lekovi u terapiji Alchajmerove bolesti

Psihotomimetici i halucinogeni

Nove psihoaktivne supstance

Najznačajnije interakcije i mere opreza kod upotrebe psihotropnih lekova

Opšta anestezija – principi

Inhalacioni anestetici

Intravenski anestetici

Lokalni anestetici

Farmakoterapijski pristup u terapiji bola, osnove analgezije

Opijatni analgetici.

NSAIL.

Klinički značajne interakcije analgetika sa drugim lekovima

Opasnosti kod primene opijata i drugih analgetika

Lečenje epilepsije.

Ostala indikaciona područja za primenu antiepileptika.

Terapija migrenoznog i neuropatskog bola

Opasnosti i interakcije kod primene antiepileptika

TIA, lečenje cerebrovaskularnog insulta

FARMAKOLOGIJA MEDICINSKA REHABILITACIJA

Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline.

Farmakokinetika – resorpcija i raspodela lekova.

Farmakokinetika – Metabolizam

Farmakokinetika – Izlučivanje lekova.

Načini primene lekova

Farmakodinamija – mehanizam delovanja lekova, receptori.

Interakcije. Neželjena dejstva lekova.

Neželjena dejstva lekova.

Osnovni principi kliničkih ispitivanja

Primena lekova u trudnoći i dojenju. Uticaj pola na primenu lekova

VNS (Parasimpatomimetici).

VNS (Parasimpatolitici)

VNS (Simpatomimetici)

VNS (Simpatolitici)

Antihistaminici. Lekovi u lečenju anafilaktičkog šoka.

Opioidni analgetici

NSAIL

Antiepileptici i lečenje hroničnih bolnih sindroma

Opšti anestetici.

Lokalni anestetici

Anksiolitici i hipnotici

Antipsihotici. Antidepresivi.

Lekovi u lečenju Parkinsonove bolesti i drugih poremećaja pokreta

STOMATOLOGIJA SPECIJALNA FARMAKOLOGIJA

Antimikrobni lekovi. Podela. Rezistencija. Principi doziranja.

Beta laktamski antibiotici. Penicilini.

Cefalosporini. Inhibitori beta laktamaza. Karbapenemi. Monobaktami.

Polipeptidi. Glikopeptidi. Lipopeptidi. Aminoglikozidi

Tetraciklini. Glicilciklini. Amfenikoli.

Makrolidi.

Ketolidi. Streptogramini. Oksazolidini. Piranozidi.Hinoloni.

Antibakterijski azoli.Sulfonamidi i trimetoprim. Antituberkulotici.

Antivirusni lekovi.

Antigljivični lekovi.

ZDRAVSTVENA NEGA – FARMAKOLOGIJA

Uvodni čas. Podela farmakologije na discipline.

Farmakokinetika – resorpcija i raspodela lekova. 

Farmakokinetika – metabolizam lekova

Farmakokinetika – izlučivanje lekova

Načini primene lekova.

Mehanizam delovanja lekova, receptori.

Interakcije. Neželjena dejstva lekova.

Interakcije. Neželjena dejstva lekova.

Osnovni principi kliničkih ispitivanja

Primena lekova u trudnoći i dojenju. Uticaj pola na primenu lekova

VNS (Parasimpatomimetici).

VNS (Parasimpatolitici)

VNS (Simpatomimetici)

VNS (Simpatolitici)

Antihistaminici. Lečenje anafilaktičkog šoka.

Opijati

NSAIL

Lokalni anestetici.

Opšti anestetici.

Lekovi u lečenju epilepsije

Anksiolitici i hipnotici

Antipsihotici. Lekovi u lečenju maničnih poremećaja.

Antidepresivi