Правила полагања испита

Студенти радиолошке технологије наставу из предмета Фармакологија и токсикологија слушају један семестар.

1. ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Студент има право да полаже испит на два начина:

– полагањем колоквијума или

– полагањем испита у целини.

Студент који се определи да предмет полаже путем колоквијума има следеће услове:

– Градиво из предмета Фармакологија и токсикологија подељено је у два колоквијума.

– Колоквијуми се полажу писменим путем у облику теста.

– Први и други колоквијум имају по 30 питања.

– Колоквијуми се полажу током семестра, а најмање 7 дана након одслушаног градива.

– Први колоквијум обухвата области: општа фармакологија, вегетативни нервни систем и централни нервни систем.

– Уколико студент није задовољан добијеном оценом на првом колоквијуму, оцену не може да поништи, већ може да полаже испит у целини, чиме му се оцена из првог колоквијума поништава.

– Положеним првим колоквијумом, студент стиче право полагања другог колоквијума.

– Други колоквијум обухвата области: кардиоваскуларни систем, крв, антимикробни лекови, ендокринологија, респираторни и дигестивни систем.

– Уколико студент не положи други колоквијум, без обзира што је положио први колоквијум, испит полаже у целини.

– Након положена 2 колоквијума и колоквијума из рецептуре, студент има право да му се, из предмета Основи фармакологије и котрастна средства у радиологији, формира и упише финална оцена у индекс.

Студент који се определи да испит полаже у целини има следеће услове:

– Испит у целини се полажу писменим путем у облику теста.

– Испит у целини има 60 питања.

– Испит у целини се полаже у испитном року и мора се пријавити преко портала.

– Испит у целини обухвата области: општа фармакологија, вегетативни нервни систем, централни нервни систем, кардиоваскуларни систем, крв, антимикробни лекови, ендокринологија, респираторни и дигестивни систем.

– Након положеног испита студент има право да му се, из предмета Основи фармакологије и котрастна средства у радиологији, формира и упише финална оцена у индекс.

– Уколико студент годину дана након полагања испита у целини не стекне услов за упис финалне оцене (положен тест и рецептура) мора поново да полаже испит у целини.

2. ПОЛАГАЊЕ КОЛКВИЈУМА ИЗ РЕЦЕПТУРЕ

– Колоквијум из рецептуре полаже се након одслушане практичне наставе.

– Полагање колоквијума из рецептуре организује се у сваком испитном року.

– Студент може да полаже колоквијум из рецептуре уколико се на време пријави за полагање овог колоквијума.

– На колоквијуму из рецептуре, студент може максимално да освоји 10 бодова.(*у условима пандемије, колоквијум из рецептуре носи 20 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

– Студент је положио колоквијум из рецептуре ако на истом освоји више од 5 бодова.(*у условима пандемије више од 10 бодова)

– Уколико студент није задовољан бројем освојених бодова на колоквијуму из рецептуре, исти не може да поништи, већ колоквијум може да полаже поново при чему се број бодова са првог и другог колоквијума сабирају и тај број се дели на два. На тај начин се добије нови број бодова који може бити већи или мањи од првобитно освојеног броја бодова. Студент може да полаже колоквијум из рецептуре поново највише два пута.

– Положен колоквијум из рецептуре није услов за добијање потписа из предмета Основи фармакологије и котрастна средства у радиологији.

– Положен колоквијум из рецептуре је услов за формирање оцене која се формира на основу остварених резултата током семестра.

3. ПОТВРДА ИЗЛАСКА НА ИСПИТ:

–Потврда изласка на испит у целини, првог и другог колоквијума и колоквијума из рецептуре обавља се искључиво електронским путем односно преко линка постављеног на насловној страни сајта.

– Студент може потврдити излазак на испит у целини, први и други колоквијум и колоквијум из рецептуре искључиво у периоду предвиђеном за потврду изласка на испит који ће бити правовремено истакнут на огласној табли и интернет страници Катедре за фармакологију и токсикологију . Потврда изласка на испит која стигну на е-маил адресу катедре ван предвиђеног времена неће се узимати у обзир.

– У наредним данима потребно је да студент прати спискове студената објављене на страницама Катедре за фармакологију и токсикологију како би на време открио евентуалне неправилности у списковима. Уколико се јаве неправилности у списковима студената за испит или студент изостане са списка неопходно је да контактира катедру и укаже на евентуалну грешку. Након формирања финалних спискова за испит накнадних корекција неће бити.

– Уколико студент нема могућност приступа интернету на располагању му стоје 2 рачунара која се налазе у холу испред Катедре за фармакологију токсикологију и клиничку фармакологију!

– Студент који потврди излазак на испит, исти мора да пријави и преко портала. Студент који није пријавио испит преко портала на исти не може да изађе.

4. БОДОВАЊЕ СТУДЕНАТА

Знање и залагање студента прати се током читавог семестра, а финална оцена формира се на основу остварених резултата током семестра и оцене добијене на тесту.

Од школске 2013/2014. године студенти ће се оцењивати према следећем систему бодовања:

– Први kолоквијум – 40 бодова

– Други kолоквијум – 40 бодова

– Колоквијум из рецептуре – 10 бодова*

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

(*у условима пандемије, колоквијум из рецептуре носи 20 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

или

– Испит у целини – 80 бодова

– Колоквијум из рецептуре – 10 бодова*

– Активности на вежбама – 5 бодова

– Присуство на предавањима – 5 бодова

– Укупно – 100 бодова.

(*у условима пандемије, колоквијум из рецептуре носи 20 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима)

Формирање оцене:

Оцена 6 – од 51 до 60,99 бодова.

Оцена 7 – од 61 до 70,99 бодова.

Оцена 8 – од 71 до 80,99 бодова.

Оцена 9 – од 81 до 90,99 бодова.

Оцена 10 – од 91 до 100 бодова.

– Први колоквијум носи максимално 40 бодова. Студент је положио први колоквијум ако од 30 питања има 16 тачних одговора.

– Други колоквијум носи максимално 40 бодова. Студент је положио други колоквијум ако од 30 питања има 16 тачних одговора.

– Испит у целини носи максимално 80 бодова. Студент је положио испит у целини ако од 60 питања има 31 тачан одговор.

-Колоквијум из рецептуре носи максимално 10 бодова. Студент је положио ако има 5,1 и више бодова.(*у условима пандемије, колоквијум из рецептуре носи 20 бодова, јер нема активности и присуства на вежбама/предавањима, што значи да је студент положио колоквијум из рецептуре ако има више од 10 бодова)

– Активности на вежбама носе максимално 5 бодова. Студент који је био активан на вежби оцењује се 1 бодом. Студент максимално може да освоји 5 бодова.( у условима пандемије не рачуна се активност на вежбама)

– Присуство на предавањима носи максимално 5 бодова. Студент који није одсуствовао са предавања може да освоји максималан број бодова (5 бодова), док студент који одсуствује са предавања сваким не доласком губи по 0,084 бодова (5 бодова/60 часова).( у условима пандемије не рачуна се присуство на предавањима)

– Присуство на вежбама се не оцењује бодовима. Оно је услов за добијање потписа и студент може највише два пута да не дође на вежбе.

5. ПРИЈАВЉИВАЊЕ СТУДЕНАТА ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ

Консултације за студенте се одржавају по прописаном плану сваког наставника. Распоред консултација се може видети на Катедри за фармакологију и токсикологију.